Lékaři

MUDr. MARTIN NOUZA, CSc.

MUDr. Martin Nouza

Klinický imunolog, alergolog, internista a nefrolog, absolvoval lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po promoci pracoval 10 let v pražském IKEM, kde se věnoval péči o nemocné s chorobami ledvin a o nemocné po transplantaci ledviny. Zde také dosáhl vědeckého stupně kandidáta věd (CSc.) prací, řešící infekční komplikace nemocných s poruchami imunity. Postupně složil tři odborné atestace (vnitřní lékařství, nefrologie a klinická imunologie – alergologie). Od roku 1995 získával zkušenosti pod vedením předního klinického imunologa a polyhistora MUDr. Jaroslava Svobody v klinické imunologii a celostním, holistickém přístupu v medicíně. V roce 1996 spolu založili Centrum péče o nemocné s chronickým únavovým syndromem (CFS), které si vytklo za cíl zajištění komplexní péči o nemocné s CFS, zvláště vytvořením podmínek ke spolupráci odborníků různých medicínských oborů se zájmem o CFS a další chronické únavové stavy.

V lednu 2000, na prahu 21. století, založil Centrum klinické imunologie, ambulantní zdravotnické zařízení, sloužící potřebám nemocných nejen z Prahy, ale z celé České republiky.

Je autorem řady článků v odborném i populárním tisku. Jeho články a komentáře byly publikovány v časopisech Medicína, Lékařské listy, Interna, Causa subita, Solutio či Alergie, dále v denním tisku LN, MF DNES, ad. Je prvním autorem odborné knihy, pojednávající o chronickém únavovém syndromu a příbuzných stavech (Nouza M., Svoboda J.: Chronický únavový syndrom. Galén, Praha, 1998), která představuje první souborné dílo v této problematice na našem území. Je také editorem a spoluautorem ojedinělého díla – přehledného sborníku Imunologie ´98 (Galén, Praha, 1998) a dvou populárních knížek Chronický únavový syndrom v otázkách a odpovědích (Nadace CFS, Praha, 1996) a Únava známá a neznámá (Centrum klinické imunologie, 2000). Publikoval i na Slovensku, např. v knize Reumatologia VI. profesora  MUDr. Jozefa Rovenského, DrSc., a také napsal příspěvky do dvou knih MUDr. Radkina Honzáka, CSc. Během své odborné práce se věnoval i výuce v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze, výsledky své práce přednášel na odborných lékařských fórech doma i v zahraničí. Působil i v několika domácích i zahraničních odborných a vědeckých společnostech. Po řadu let vedl internetovou poradnu IDNES a ONA DNES. Časopisem TÝDEN byl zařazen mezi přední představitele aktuální medicíny (Top lékaři napříč republikou, Týden, 16/2016).

V praxi se soustřeďuje zvláště na prevenci a léčbu stavů spojených s chronickou únavou a poruchami imunity. S velkým soustředěním se zabývá i problematikou přírodních léčiv a jejich místu v moderní medicíně. Získal velké zkušenosti s aplikací akupunktury a čínských léčivých hub. V posledních letech se věnuje problematice potravinových intolerancí a vlivu střevní mikrobioty a dysbiózy na naše zdraví.

 

MUDr. ALENA NOUZOVÁ

MUDr. Alena Nouzová

Po absolvování 1.Lékařské fakulty UK Praha a roční praxi na interním oddělení mimo Prahu, nastoupila v roce 1986 na Neurologickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze jako sekundární lékařka. V jejích povinnostech kromě péče o neurologické pacienty byla i služba konziliární, práce v odborných laboratořích a také výuka mediků. Specializovala se hlavně na práci na oddělení akutní péče o neurologicky nemocné. V roce 1986 složila první a v roce 1993 druhou atestaci v oboru ( práce ke 2. atestaci byla na téma „Nádory mozku a možnosti jejich léčby“. ).

V Centru klinické imunologie se od r. 2004 věnuje široké problematice bolestí hlavy a vede poradnu bolesti hlavy. Ke svým pacientům a klientům přistupuje zásadně komplexně a s mimořádnou empatií.

 

Od ledna 2016 působí též jako samostatný konzultant, kdy zúročuje svou více než 20ti letou zkušenost. Metoda MUDr. A. Nouzové vychází z antroposofické medicíny Rudolfa Steinera, tradiční čínské medicíny, korejského systému su-jok a logoterapie, psychoterapeutické metody vyvinuté Viktorem E. Franklem. Velmi byla oslovena i naukou Carla G. Junga o ženské a mužské stránce naší osobnosti (anima-animus) a prácemi R. Dahlkeho. Svojí vlastní metodu a postupy prezentuje s využitím psychosomatické medicíny, jak je u nás dlouhodobě představována MUDr. Radkinem Honzákem. Jde tedy o biologicko psychosomaticko spirituální koncepci v každodenní praxi.

 

MUDr. SIMONA OBERMANNOVÁ

MUDr-Simona-Obermannova

Po absolvování 3. Lékařskáfakulty UK Praha v roce 1992, nastoupila na Neurologickou kliniku Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Zde se věnovala práci na lůžkových odděleních, konziliární službě a později zde také pracovala jako vedoucí lékařka ambulance. Nejen že vedla poradnu pro záchvatová onemocnění, účastnila se také v zajištění ústavních pohotovostních služeb. V roce 1996 složila první a v roce 2003 druhou atestaci v oboru. Pravidelně se účastnívzdělávacích akcí a neurologických kongresů.

V Centru klinické imunologie pracuje od roku 2011 a věnuje se neurologii v celé šíři oboru v ambulantním provozu, vyhodnocování EEG záznamů a zajištění infuzní analgetické terapie. Dále také provádí akupunkturu a aplikace postupů fyziologické regulační medicíny.

 

MUDr. ALENA HYHLÍKOVÁ (dříve CABALOVÁ)

MUDr-Alena-Cabalova

Po absolvování Střední zdravotnické školy v oboru rehabilitace vystudovala Lékařskou fakultu UK Praha, s promocí v roce 1999. Následně nastoupila na Neurologickou kliniku Fakultnínemocnice Motol a v roce 2001 na Neurologickou kliniku Fakultní Thomayerovy nemocnice. V r. 2002 získala specializaci I. st. v oboru neurologie. Od roku 2007 pracuje jako ambulantní neuroložka v Praze. Pacientům nabízí vyšetření a léčbu široké škály neurologických onemocnění.

K objektivizaci nervosvalových onemocnění provádí EMG vyšetření, jako další pomocnou metodu při diagnostice poruch mozku doplňuje vyšetření EEG. Při vertebrogenních onemocněních využívá postupů manuální medicíny.V Centru klinické imunologie pracuje od roku 2016 a průběžně absolvuje kurzy v rámci celoživotního vzdělávání v medicíně.

 

MUDr. SIMONETA SOUKUPOVÁ

MUDr-Simoneta-Soukupova.jpgZkušená lékařka s kompletním vzděláním v oboru neurologie a s velkou ambulantní praxí. Současně se věnuje i klinickému výzkumu ve farmakologii. V Centru klinické imunologie pracuje od roku 2015.

 

MUDr. KAREL NOUZA, DrSc.

Internista a význačný český imunolog, absolvoval lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po promoci pracoval v pražském ÚHKT, kde se věnoval vědecké práci a péči o nemocné s krevními chorobami. V průběhu 60. let, v době významného nárůstu objevů v imunologii přešel do Československé akademie věd, kde se podílel na významných objevech, kterými přispěla česká imunologie světové vědě. V průběhu 60. a začátkem 70. let pracoval průběžně na řadě předních evropských imunologických pracovištích. Později vedl několik odborných týmů v základním i aplikovaném výzkumu v imunologii.

Postupně dosáhl vědeckého stupně kandidáta a později i doktora lékařských věd. Složil I. a II. atestaci z vnitřního lékařství. Je autorem několika stovek původních vědeckých prací, tří ojedinělých monografií (spolu s prof. C. Johnem, DrSc.) o imunologii v medicíně, a dvou populárních knížek vysvětlujících základy imunologie nejširší čtenářské obci (Skrytá moc imunity, Rouby života).

V poslední době se zvláště věnuje dvěma oblastem – reprodukční imunologii, zkoumající účast imunity v neplodnosti a opakovaném potrácení, a propagaci nové biologické preventivní a léčebné metody – systémové enzymoterapie.

MUDr.Karel Nouza, DrSc. – 80 let

 

PROF. MUDr. MOJMÍR KASALICKÝ, CSc.

Hlavní profesní zaměření pana profesora je v oboru břišní chirurgie, miniinvazivní laparoskopické chirurgické léčby obezity (bariatrie), operací nadledvin, operací v oblasti bráničního hiátu, žaludku, střev (IBD – zánětlivá střevní onemocnění, nádory) a další.

Je autorem či spoluautorem 83 článků v českých nebo zahraničních časopisech, 137 přednášek v Česku i zahraničí, několika kapitol v 5 autorských publikacích, dvou monografií.

Životopis Prof. MUDr. Mojmíra Kasalického, CSc. (.doc)

 

Ti, bez kterých by to nefungovalo

PETRA POLÁKOVÁ KATSIANIKU

Petra-Polakova

Petra vystudovala Střední zdravotnickou školu – obor všeobecná zdravotní sestra a ukončila vzdělání maturitní zkouškou v roce 1992. Od té doby prošla praxí na Klinice kardiologie a později nefrologie v IKEM a ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. V Centru klinické imunologie se o naše pacienty stará od roku 2013 jako zdravotní sestra.

 

JIŘÍ BRŮHA

Jiri-Bruha.jpg

Po ukončení Střední zdravotnické školy v oboru všeobecná sestra pracoval jako zdravotní bratr v chirurgických a interních oborech. Po absolvování vyšší zdravotnické školy v oboru psychiatrie uplatnil své dlouholeté široké zkušenosti na Psychiatrické klinice VFN a v psychiatrické léčebně v Horních Beřkovicích, kde se věnoval pacientům s psychosomatickými a duševními onemocněními.

Své vzdělání si doplnil také jako výživový poradce a v naší ambulanci se též věnuje problematice nesnášenlivosti potravin (potravinových intolerancí) a řešením potíží s touto problematikou souvisejících.

 

HANA DRNCOVÁ

Hana-Drncova.jpgPaní Hanka Drncová v Centru klinické imunologie již několik let pomáhá s administrativou a objednáváním pacientů v naší ordinaci na Praze 1.

 

LUDMILA KRAPÍTKOVÁ

Ludmila-Krapitkova.jpg

Po ukončení Střední zdravotní školy Vsetín v roce 1973 pracovala ve Valašském Meziříčí a později v nemocnicích v Praze. V Centru klinické imunologie pracuje od roku 2013 jako laborantka EEG.